Informace pro účastníky řízení

 
 

návštěvnost: 161205 /online: 2 /dnes: 3

...webmaster

V DOBĚ OD 27.12.2023 DO 2.1.2024 JE ÚŘAD Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘEN. POČÍNAJE DNEM 1.7.2022 SE RUŠÍ TELEFONNÍ SPOJENÍ S EÚ PŘÍBRAM! Nadále je možno komunikovat s naším úřadem a) e-mailem: urad@exekutorpribram.cz b) prostřednictvím datové schránky: cmkg8zf c) poštou na adresu: Exekutorský úřad Příbram, Březnická 89, 26101 Příbram IV d) sms-zprávou na tel.číslo 602 245 576

Podmínky zastupování účastníků řízení:

Zastupovat účastníka řízení lze na základě plné moci.

Exekutorovi je nutno předložit buď:

  1. originál písemné plné moci v listinné podobě nebo její úředně ověřenou kopii. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen, ledaže by byla plná moc zmocnitelem podepsána v sídle úřadu před pověřeným zaměstnancem soudního exekutora za současného ověření totožnosti zmocnitele, nebo
  2. písemnou plnou moc v elektronické podobě – dokument ve formátu pdf s ověřovací doložkou, že se tento dokument, který vznikl převedením vstupu z listinné podoby do podoby elektronické, doslovně shoduje s obsahem vstupu (tzv. konverze), popř. písemná plná moc v elektronické podobě ve formátu pdf opatřená uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Telefonický styk:

Exekutorský úřad lze telefonicky kontaktovat pouze v úředních hodinách pro telefonický styk. Telefonicky lze poskytovat pouze informace v obecné rovině, neboť v rámci telefonického kontaktu zpravidla nelze hodnověrně ověřit totožnost volajícího.

V rámci telefonického kontaktu sdělte nejen Vaše jméno a příjmení, ale i spisovou značku exekučního řízení. Je vhodné uvést i to, jaké dokumenty Vám již byly doručeny, případně je v průběhu hovoru mít k dispozici.

Prosíme účastníky, aby při telefonickém styku se zaměstnanci exekutorského úřadu dodržovali zásady slušného a zdvořilého jednání. Soudní exekutor vede exekuci na základě pověření soudu a je povinen činit úkony směřující k provedení exekuce. V případě nevhodného nebo hrubého chování bude zaměstnanec úřadu nucen telefonický hovor ukončit.

E-mailový styk:

Exekutorský úřad lze kontaktovat i e-mailem. V e-mailu prosím uveďte Vaše jméno, příjmení, adresu, rodné číslo a spisovou značku exekučního řízení.

Pokud chcete e-mailem uplatnit jakýkoliv Váš procesní návrh, musí být podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Pokud takto podaný návrh nebude opatřen uznávaným elektronickým podpisem, musíte jej doplnit do 3 dnů písemným podáním v listinné podobě totožného znění opatřeným vlastnoručním podpisem. Jinak k němu soudní exekutor nepřihlíží.

Osobní styk:

Pokud potřebujete získat podrobnější informace o exekučním řízení, doporučujeme využít Vašeho práva nahlédnout do exekučního spisu, a to v úředních hodinách pro osobní styk. Při nahlížení do spisu je účastníkovi pouze zpřístupněn exekuční spis. Účastníkovi nebudou poskytovány žádné další informace nebo vysvětlován či zdůvodňován postup soudního exekutora. Nahlédnutí do spisu je možné pouze po předchozí domluvě (e-mailem nebo telefonicky). Bez předchozí domluvy nebude nahlédnutí do spisu umožněno!

Součástí práva nahlížet do spisu je také právo pořizovat si výpisy či opisy (kopie) listin.

Na žádost účastníka bude opis či stejnopis (listina opatřená otiskem úředního razítka a podpisem pověřeného pracovníka) listiny vyhotoven zaměstnancem exekutorského úřadu, a to po úhradě poplatku. Poplatek činí:

  • v případě opisu listiny 20 Kč za každou započatou stranu,
  • v případě stejnopisu listiny 70 Kč za každou započatou stranu.

Prosíme účastníky, aby při jednání se zaměstnanci exekutorského úřadu dodržovali zásady slušného a zdvořilého jednání. Soudní exekutor vede exekuci na základě pověření soudu a je povinen činit úkony směřující k provedení exekuce a nevhodným a hrubým chováním si nelze vynutit jakoukoliv výhodu nebo úlevu v exekučním řízení. V případě nevhodného nebo hrubého chování vůči zaměstnanci exekutorského úřadu bude jednání ukončeno! Tomu, kdo ruší pořádek nebo učinil hrubě urážlivé podání, může soudní exekutor uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,-Kč, a to i opakovaně.

Upozorňujeme, že soudní exekutor ani jeho zaměstnanci nejsou oprávněni poskytovat účastníkům exekučního řízení právní rady. Za tímto účelem je třeba se obrátit na advokáta (kontakty můžete vyhledat na stránkách České advokátní komory) příp. využít bezplatné právní poradny Exekutorské komory ČR (bližší informace získáte na stránkách Exekutorské komory)

Platby:

Veškeré platby na vymáhanou povinnost hraďte na příslušný účet uvedený na úvodní straně našich webových stránek. Upozorňujeme na nutnost uvádět příslušný variabilní symbol – pokud tak neučiníte, nemusí být Vaše platbě řádně identifikována a zaevidována jako platba k dané exekuční věci.

Hotově v sídle úřadu je možno provést platby v pokladních hodinách. Pokladní hodiny jsou uvedeny na úvodní straně našich webových stránek. Budete-li chtít provést platbu mimo tyto úřední hodiny, je třeba se na tom domluvit předem (postačí telefonicky).

Za povinného může platbu provést i třetí osoba. Při platbě taková osoba musí uvést do popisu text „úhrada exekuce 078 Ex ….(spis.značka řízení) + jméno a příjmení povinného” nebo předloží/zašle prohlášení, že úhradu provádí na základě dohody s povinným a povinný jí k této úhradě udělil souhlas ve smyslu § 1936 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. V prohlášení musí být plátce i povinný označeni jménem, příjmením, rodným číslem a bydlištěm. Současně musí být uvedena spisová značka exekučního řízení a výše částky, která je hrazena. Plátce také připojí sdělení, zda za dluh povinného ručí nebo jej jinak zajišťuje.

Pokud si nejste jisti výší dluhu, doporučujeme Vám před provedením platby ověřit si její aktuální výši telefonicky nebo e-mailem.

Platby ve splátkách:

Soudní exekutor příjme jakákoliv (i dílčí plnění) na úhradu vymáhané pohledávky. Upozorňujeme, že tím se provedení exekuce neodkládá ani se neruší vydané exekuční příkazy! V případě pravidelné úhrady měsíčních splátek v přiměřené výši lze předejít pouze soupisu movitých věcí.