GDPR

 
 

návštěvnost: 161206 /online: 1 /dnes: 4

...webmaster

V DOBĚ OD 27.12.2023 DO 2.1.2024 JE ÚŘAD Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘEN. POČÍNAJE DNEM 1.7.2022 SE RUŠÍ TELEFONNÍ SPOJENÍ S EÚ PŘÍBRAM! Nadále je možno komunikovat s naším úřadem a) e-mailem: urad@exekutorpribram.cz b) prostřednictvím datové schránky: cmkg8zf c) poštou na adresu: Exekutorský úřad Příbram, Březnická 89, 26101 Příbram IV d) sms-zprávou na tel.číslo 602 245 576

Informace ke zpracování osobních údajů podle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „ GDPR“)

Správce osobních údajů

JUDr. Jaromíra Sedláčková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Příbram, se sídlem Březnická 89, 261 01 Příbram IV, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) tímto informuje účastníky exekučních řízení, osoby na exekučních řízeních zúčastněné a osoby exekučními řízeními dotčené (dále jen „subjekty údajů“) o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech z tohoto zpracování vyplývajících. Soudní exekutor tak činí v zájmu transparentního a srozumitelného výkonu své činnosti a v zájmu usnadnění výkonu práv subjektů údajů, neboť dle čl. 14 odst. 5 písm. d) GDPR výslovnou informační povinnost s ohledem na svou zákonnou povinnost mlčenlivosti – vyplývající z § 31 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád ve znění pozdějších předpisů – nemá.

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřencem na ochranu osobních údajů Juraje Súkeníka – tel. +420 602 211 291, e-mail: blast22@seznam.cz.

Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním svých osobních údajů a výkonem svých práv podle nařízení GDPR.

Účel zpracování osobních údajů

 • Vedení exekučních řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, za přiměřeného použití zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Plnění zákonných povinností ze strany správce
 • Plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterými je správce pověřen
 • Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • Archivnictví vedené na základě zákona

Zdroje osobních údajů

 • Exekuční návrhy a exekuční tituly
 • Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (zejména centrální evidence exekucí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní rejstřík, sociální sítě)
 • Rejstříky přístupné na základě oprávnění správce dle příslušných zákonných norem (zejména centrální evidence obyvatel, centrální registr vozidel, evidence manželských smluv)
 • Údaje získané na základě provedených lustrací v evidencích třetích subjektů v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád (zejména peněžní ústavy, stavební spořitelny, penzijní fondy, centrální depozitář, komerční pojišťovny, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, úřady práce, zaměstnavatelé a jiní plátci příjmu, notáři, advokáti, telefonní operátoři, poskytovatelé poštovních služeb, bytová družstva a další fyzické a právnické osoby)
 • Přímo od subjektů údajů (e-mailové adresy, doručovací adresy, telefonní čísla, chat, webové stránky, vizitky)

Rozsah zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (zejména jméno, příjmení, tituly, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (doručovací adresa, adresa místa podnikání, adresa provozovny, jiné známé adresy, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace obdobného charakteru)
 • Popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • Další nezbytné údaje související s plněním úkolu správce prováděného při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (údaje o bankovních účtech, penzijním pojištění, rodinném vztahu subjektu, zaměstnání subjektu a se zaměstnáním souvisejících údajů, pobírané dávky sociálního, nemocenského a důchodového zabezpečení, rozsah svéprávnosti)

Kategorie subjektů údajů

 • Účastníci exekučních řízení, jde-li o fyzické osoby – zejména oprávněný, povinný, manžel povinného, bývalý manžel povinného, spoluvlastník povinného, subjekty věcných práv váznoucích na majetku povinného, další věřitelé a dlužníci povinného, zaměstnavatelé a plátci příjmu povinného,
 • zástupci účastníků řízení, členové statutárních a dalších orgánů účastníků řízení, zaměstnanci účastníků řízení, společníci a akcionáři účastníků řízení, soudní znalci a tlumočníci, správci závodu, správci nemovitosti, insolvenční správci, likvidátoři, dražitelé, jde-li o fyzické osoby
 • další fyzické osoby na exekučních řízeních zúčastněné a osoby exekučními řízeními dotčené

Kategorie příjemců osobních údajů

 • Státní orgány a orgány veřejné moci
 • Veřejné rejstříky na základě zákonných povinností správce (centrální evidence exekucí CEE, Rejstřík zahájených exekucí RZE, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí)
 • Poštovní přepravce
 • Součinnostní subjekty dle § 33 – 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád
 • Zpracovatelé
 • Účastníci řízení a jejich zástupci
 • Osoby a orgány oprávněné nahlížet do exekučních spisů dle § 94 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti i po skončení pracovního poměru či smluvního vztahu. Ke zpracování údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky na základě elektronické evidence, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování údajů

V souladu se lhůtami uvedenými ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Skartační lhůta v případě spisů soudního exekutora činí 10 let od ukončení exekučního řízení podle čl. XIII. odst. 3 Skartačního řádu (příloha č. 7 stavovského předpisu Exekutorské komory ČR ze dne 23.5.2002, kancelářský řád), resp. 50 let u veřejných listin podle čl. XIII. odst. 2 Skartačního řádu.

Poučení o právech subjektu údajů

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

Postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat v odůvodněných případech přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Subjekt údajů má dle článku 15 GDPR právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup ke svým osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování,
 2. kategorie dotčených osobních údajů,
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
 4. plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz jeho osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 7. veškeré dostupné informace o zdroji jeho osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od subjektu údajů,
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má právo na poskytnutí kopie jeho osobních údajů zpracovávaných správcem. Za další kopie může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podá subjekt údajů žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud bude dostatečně prokázána identita pisatele (zejména elektronickým podpisem) a pokud nepožádá o jiný způsob.

Subjekt údajů má dle článku 16 GDPR právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má dle článku 17 GDPR právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, b) subjekt údajů odvolal souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, c) subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na správce vztahuje.

V předcházejícím odstavci uvedené se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace, b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl správce pověřen, c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického významu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má dle čl. 18 GDPR právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud by subjekt údajů popíral přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů by odmítl výmaz jeho osobních údajů a žádal by místo toho o omezení jejich použití, c) správce již osobní údaje o subjektu údajů nepotřebuje pro účely zpracování, avšak ten je požadoval pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, d) vznesl-li subjekt údajů námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad jeho oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno podle předcházejícího odstavce, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

Správce oznamuje dle čl. 19 GDPR jednotlivým příjemcům, jimž byly zpřístupněny osobní údaje subjektu údajů, veškeré opravy nebo výmazy jeho osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, jen pokud to subjekt údajů požaduje.

Subjekt údajů má dle čl. 20 GDPR právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b),
 2. zpracování se provádí automatizovaně. Subjekt údajů má právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Subjekt údajů má dle čl. 21 GDPR právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, a to v některých případech. Jedná se zejména o situace, kdy subjekt údajů neměl možnost ovlivnit to, že jsou jeho údaje zpracovány, a zároveň se nejedná o plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem, kdy je tato nemožnost obhajitelná. Subjekt údajů má takto možnost vznést tři druhy námitek proti zpracování. Jsou to námitky proti:

 • zpracování na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • zpracování pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu a nakonec
 • zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce jeho osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad jeho zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má dle článku 22 GDPR právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (=jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě které dochází k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob), které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí:

 1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy,
 2. povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů,
 3. založeno na jeho výslovném souhlasu.

Dle článku 34 GDPR, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody dotčených fyzických osob, má správce povinnost toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit subjektu údajů. Oznámení se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

 1. správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování,
 2. správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody se již pravděpodobně neprojeví,
 3. vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.